Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. Systematisk HMS-arbeid trenger ikke være vanskelig. Enkle grep kan ofte ha stor effekt.
“Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter(internkontrollforskriften) gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging.”

• Etablering av HMS-system, tilpasset din bedrift
• Revidering og oppdatering av eksisterende HMS-system
• Veiledning i forkant av/i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet
• Aktiv deltakelse i AMU, AKAN
• Delta på vernerunder
• Risikovurdering
• Forebyggende arbeid