Oslo Akutten bedriftshelse utfører målrettede helsekontroller av arbeidstakere som er utsatt for spesiell risiko i sitt arbeidsmiljø. Helsekontroll skal ta sikte på å avdekke og begrense mulige helseskader knyttet til arbeidet.

Det er arbeidsgivers ansvar å identifisere hvilke arbeidstakere som har behov for helseovervåking. Bedriftshelsetjenesten kan være en fagressurs som kan bistå arbeidsgiver i dette forarbeidet med å identifisere arbeidsmiljøfaktorer som krever helsekontroll i henhold til gjeldende lovverk.

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr 578. inneholder en veiledende liste over arbeidsgrupper som bør eller skal få tilbud om helsekontroller. Gjennomføringen av helsekontrollene skjer i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter.

Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse i forkant på mail til de ansatte som skal inn til helseovervåking. Hensikten er å forebygge og avdekke sykdom/helseplage som følge av arbeid og arbeidsmiljø (jfr. Arbeidsmiljølov og forskrifter).Vi vil i tillegg tilby Arbeidsmiljøprofil, som er en kartlegging av den ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet.

Vi vil sende ut rapporten til bedriften utarbeidet i anonymisert form gjennomført helsekontroll for grupper av ansatte (minimum 10 ansatte) . Målet er å gi grunnlag for tiltak i bedriften som kan forbedre arbeidsmiljø og helse, og bidra til økt trivsel, nærvær og produktivitet.

Taushetsplikt: Ansattes helseopplysninger er taushetsbelagte og vil behandles konfidensielt

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at helsekontroller utføres av kyndig personale ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko. Eksempler på arbeid som krever særskilt helseundersøkelse:

 • arbeid med ioniserende stråling
 • arbeid med asbest
 • arbeid som innebærer støy (hørselskontroll)
 • dykking
 • bergarbeid
 • arbeid med biologiske faktorer
 • arbeid med kjemikalier

Noen bestemmelser krever at arbeidstakerne skal gis tilbud om helseundersøkelse:

 • Ved arbeid ved dataskjerm (synsprøve).
 • Ved arbeid ved avløpsanlegg.
 • Ved arbeid med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.
 • Ved arbeid som innebærer mekaniske vibrasjoner.
 • Ved arbeid som utføres hovedsakelig om natten.
 • Ved arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader.

 

Helsekontroll C

 • Blodprøver ved indikasjon
 • Vekt, høyde
 • EKG ved indikasjon
 • Lungefunksjonsprøve
 • Hørselstest ved førstegangsundersøkelse, deretter ved behov
 • Samtale om forebyggende helse

Varighet: Ca. 40 minutter

Pris:

Helsekontroll C: kr. 1595,-

Alle personer som får helsekontroll hos OA BHT får 20% rabatt på konsultasjoner ved OA’s spesialistsenter og legevakt.

Nærmeste slektninger (barn under 18 år og ektefelle/samboer) av BHT medlemmet får 10% rabatt på konsultasjoner ved OA’s spesialistsenter og legevakt.